Xi nhê là gì

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "xi-nhê", trong bộ từ điển Tiếng thanglongsc.com.vnệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ xi-nhê, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ xi-nhê trong bộ từ điển Tiếng thanglongsc.com.vnệt - Tiếng Anh

1. Xi rất thất vọng.

Bạn đang xem: Xi nhê là gì

Xi was very disappointed.

2. Ghê-ha-xi gọi người.

So he called her and she came in to him.

3. Xi-ti thấy phổi sạch.

Lungs were clean on the CT.

4. Muốn đi chung tắc-xi không?

Wanna share a cab?

5. “Tự chủ thời đại - Chương XI”.

""Old Version" paragraph XI".

6. Có ai gọi tắc-xi hả?

Someone call a cab?

7. Na-tri, ka-li, can-xi.

Sodium, potassium, calcium.

8. Tài xế tắc xi ở bệnh thanglongsc.com.vnện.

Cab driver at the hospital.

9. Trông giống những xi-lô thóc nổi.

They look like floating grain silos.

10. Muốn tôi gọi tắc-xi giùm không?

Would you like me to call you a cab?

11. Và ô-xi lấp đầy không khí.

And oxygen filled the air.

12. Em cần tiền đi tắc xi không?

Don't you wanna go pay the cab?

13. Không có báo cáo kết dính xi măng.

Xem thêm: Một Yên Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam, ! Tỷ Giá Yên Nhật

There was no cement bond log.

14. Chính là tường xi măng bây giờ đấy

These are cements walls now

15. Khi người phụ nữ sết- xi khoả thân.

When a sexy woman is naked.

16. HẢI TRÌNH CỦA THƯƠNG THUYỀN PHÊ-NI-XI

PHOENICIAN TRADE ROUTES

17. Các clinker tràn ra ở cuối xi lanh.

The clinkers spill out at the end of the cylinder.

18. Rau bina giàu chất sắt và can-xi.

Spinach is a rich source of iron and calcium.

19. Khi người phụ nữ sẹc-xi khoả thân.

When a sexy woman is naked.

20. Lỗ này để cho máu giàu ô-xi từ tâm nhĩ trái hoà lẫn với máu thiếu ô-xi ở phía bên kia .

This hole in the wall lets oxygen-rich blood from the left atrium mix with oxygen-poor blood on the other side .

21. Các chiến tích của U-xi-a (6-15)

Uzziah’s military exploits (6-15)

22. Chúng ta sẽ phải cắt nền xi măng này.

We're gonna have to cut up the cement.

23. * thanglongsc.com.vntamin D giúp hấp thu can - xi từ ruột ;

* thanglongsc.com.vntamin D helps the absorption of calcium from the intestines ;

24. Làm sạch xi măng trên người Thái Sơn ra.

Clean the cement off Tarzan

25. Do đó, hẳn là một số đòi hòi đối với người Na-xi-rê trọn đời khác với người Na-xi-rê tình nguyện.

Xem thêm: Cẩm Nang Đầu Tư Sinh Lời Nhanh, Hiệu Quả Chỉ Từ 10 Triệu, Bạn Cần Phải Biết

Ethanglongsc.com.vndently, then, the requirements for lifetime Nazirites differed in some ways from those for voluntary Nazirites.