Wing là gì

  -  
the flat part of the body toàn thân that a bird, insect, or bat uses for flying, or one of the flat, horizontal structures that stichồng out from the side of an aircraft and support it when it is flying:


Bạn đang xem: Wing là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ thanglongsc.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


a group within a political các buổi party or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:
a part of a large building that sticks out from the main part, often having been added at a later date:
The west wing of the house is still lived in by Lord & Lady Carlton, while the rest of the house is open to lớn the public.
(in various team games, such as football and hockey) either of the two sides of the sports field, or a player whose position is at either of the two sides of the field:
one of the movable, usually long and flat, parts on either side of the body of a bird, insect, or bat that it uses for flying, or one of the long, flat, horizontal structures that stichồng out on either side of an aircraft:
a group within a political các buổi party or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về Việc này


Xem thêm: Dịch Vụ Rbt Là Gì Thế Mọi Người? Vì Sao Có Trong Sim Bạn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglongsc.com.vn English thanglongsc.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chỉ Số Usd Index - Chỉ Số Usd Index Lã  Gã¬

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message