FLIP LÀ GÌ

  -  
*danh từ
 Flíp (bia trộn rượu pha con đường hâm nóng)
 chiếc búng
 chiếc vụt nhẹ; cú tấn công vơi cơ mà đau
 (thông tục) chuyến bay ngắn
*nước ngoài đụng từ
 búng
 khổng lồ flip a coin
 búng đồng tiền
 to flip somebody"s ear
 búng tai ai
 đánh nhẹ
 quất vơi (roi), phẩy (quạt); giật đơ (mồi câu)
*nội đụng từ
 bật bật ngón tay
 quất, vụt
 lớn flip at something with a whip
 vụt roi vào mẫu gì
 to lớn flip up
 (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng tiền (xem) sấp ngửa để lựa chọn phía bên trong cuộc tranh tài...

Bạn đang xem: Flip là gì

*tính từ
 khi hữu nhã, cợt nhã, bỡn cợt
saying && slang
 be surprised, freak out
 Mom nearly flipped when I told her we got married.

flip Australian Slang from Babilon 1. giddy, irresponsible, silly person;2. amaze: "The results will flip you";3. become angered or enraged;4. euphemism for the exclamation "Fuck!"
flipv.1) (slang) (D; intr.) ("lớn thua kém one"s mind") lớn flip over (he flipped over her) 2) (d; intr.) lớn flip through ("khổng lồ go through quickly") (to lớn flip through an article)
flip▸ verb1
the wave sầu flipped the dinghy over | the plane flipped on to lớn its back: OVERTURN, turn over, tip over, roll (over), upturn, capsize; upend, invert, knoông chồng over; keel over, topple over, turn turtle; archaic overmix.2he flipped the key through the air: THROW, flick, toss, fling, sling, pitch, cast, spin, lob; informal chuông xã, bung; dated shy.3I flipped the transmitter switch: FLICK, cliông chồng, snap.Phrases■ flip through THUMB (THROUGH), leaf through, flichồng through, sklặng through, scan, look through, browse through, dip inkhổng lồ, glance at/through, peruse, run one"s eye over.
■ lật
flip horizontal: lật ngang
flip chip
■ chip lệch
flip up window
■ cửa ngõ bật lên được
page flip
■ sự cuộn nkhô nóng những trang
spin flip
■ hòn đảo spin

* danh từ - Flíp (bia trộn rượu trộn mặt đường hâm nóng)* danh từ - mẫu búng - dòng vụt nhẹ; cú đánh dịu nhưng đau - (thông tục) chuyến cất cánh ngắn* nước ngoài cồn từ - búng khổng lồ flip a coin ~ búng đồng tiền lớn flip somebody"s ear ~ búng tai ai - tiến công dịu - quất dịu (roi), phẩy (quạt); giật giật (mồi câu)* nội cồn từ - bật nhảy ngón tay - quất, vụt lớn flip at something with a whip ~ vụt roi vào vật gì . khổng lồ flip up - (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng xu tiền (coi sấp ngửa để lựa chọn bên phía trong cuộc thi đấu...)
flipflip1
■ verb (flips, flipping, flipped) 1》 turn over with a sudden quick movement. 2》 move sầu or toss with a quiông xã action. 3》 (flip through) look quickly through. 4》 informal suddenly thua trận control or become very angry. ■ noun a flipping action or movement. ■ adjective flippant. ■ exclamation informal used lớn express mild annoyance. Phrasesflip one"s lid (or N. Amer. one"s wig) informal suddenly thua trận control or become very angry. OriginC16: prob. a contr. of fillip. ————————flip2■ noun another term for eggnog. OriginC17: perh. from flip1 in the sense "whip up".
I
noun1. an acrobatic feat in which the feet roll over the head (either forward or backward) & return ( Freq. 1) • Syn: somersault , somermix , summersault , summermix , somersaulting• Derivationally related forms: somersault (for: somersaulting ), somersault (for: somersault ) Hypernyms: tumble Hyponyms: flip-flop2. hot or cold alcoholic mixed drink containing a beaten egg Hypernyms: mixed drink3. a sudden, quichồng movement- with a flip of the wrist- the fish flipped over • Hypernyms: throw4. the act of flipping a coin • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ) Hypernyms: throw5. a dive in which the diver somersaults before entering the water Hypernyms: dive sầu , diving6.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Đám Mây Trong Cad (Lisp Vẽ Mây Hay), Lệnh Revcloud

(sports) the act of throwing the ball khổng lồ another thành viên of your team- the pass was fumbled • Syn: pass , toss• Derivationally related forms: toss (for: toss )• Topics: sport , athletics • Hypernyms: throw Hyponyms: centering , snapII verb1. lightly throw to see which side comes up ( Freq. 3)- I don"t know what to do--I may as well flip a coin! • Syn: toss• Derivationally related forms: toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Something is ----ing PP- Somebody toàn thân ----s something- They flip the coin2. cause to lớn go on or to lớn be engaged or mix in operation ( Freq. 1)- switch on the light- throw the lever • Syn: throw , switch• Derivationally related forms: switch (for: switch ) Hypernyms: engage , mesh , lochồng , operate Hyponyms: switch on , turn on , switch off , cut , turn off , turn out• Verb Frames:- Somebody ----s something3. look through a book or other written material- He thumbed through the report- She leafed through the volume • Syn: flick , thumb , riffle , leaf , riff• Derivationally related forms: leaf (for: leaf ) Hypernyms: peruse• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s PP4. toss with a sharp movement so as to lớn cause khổng lồ turn over in the air • Syn: twitch • Hypernyms: move• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s- Sometoàn thân ----s something5. cause to move with a flick- he flicked his Bic • Syn: fliông xã • Hypernyms: throw• Verb Frames:- Sometoàn thân ----s something6. throw or toss with a light motion- flip me the beachball- toss me newspaper • Syn: toss , sky , pitch• Derivationally related forms: pitch (for: pitch ), toss (for: toss ), tosser (for: toss ) Hypernyms: fling Hyponyms: submarine , lag , throw baông chồng , toss back• Verb Frames:- Somebody ----s something- Somebody toàn thân ----s something PP- The children flip the ball7. move with a flichồng or light motion• Derivationally related forms: flipper • Hypernyms: propel , impel• Verb Frames:- Somebody ----s something- Somebody ----s something PP8. turn upside down, or throw so as to reverse- flip over the pork chop- turn over the pancakes • Syn: flip over , turn over• Derivationally related forms: turnover (for: turn over ) Hypernyms: turn• Verb Frames:- Something ----s- Somebody toàn thân ----s- Sometoàn thân ----s something- Something ----s something9. react in an excited, delighted, or surprised way- he flipped when he heard that he was accepted into lớn Princeton University • Syn: flip out • Hypernyms: react , respond• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s10.

Xem thêm: Quản Lý Các Tùy Chọn Cài Đặt Hiển Thị Và Cài Đặt Màn Hình Trên Điện Thoại Pixel

go mad, go crazy- He flipped when he heard that he was being laid off • Syn: flip out • Hypernyms: change• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s11. reverse (a direction, attitude, or course of action) • Syn: interchange , tachồng , switch , alternate , flip-flop• Derivationally related forms: flip-flop (for: flip-flop ), switch (for: switch ), tack (for: taông xã ) Hypernyms: change by reversal , turn , reverse• Verb Frames:- Something ----s- Somebody ----s somethingIII adjective marked by casual disrespect- a flip answer lớn serious question- the student was kept in for impudent behavior • Syn: impudent , insolent , snotty-nosed• Similar to: disrespectful• Derivationally related forms: insolence (for: insolent )