Figure html là gì

  -  

Thẻ vào HTML5

Tag > khẳng định các câu chữ tương quan mạch lạc với nhau, nhỏng hình hình họa, sơ đồ vật, code,...Nội dung của tag cần liên quan tới ngôn từ bao gồm.Tag hay sử dụng kèm cùng với nhằm duy nhất ghi chú.

Sự khác nhau thân HTML4.01 với HTML5

HTML4.01HTML5
● Không hỗ trợ● Đây là tag new trong HTML5

Cấu trúc

Ví dụ

Hình minc họa

*

Trình coi ngó hỗ trợ

Yêu cầu phiên bạn dạng trình duyệt với khoảng buổi tối tphát âm được hỗ trợ đến thẻ :

Trình chuẩn y giành riêng cho PC:

*

Tag được cung cấp vào đa số các trình phê duyệt, mặc dù các trình chuyên chú IE6, IE7, IE8 muốn hiển thị đúng thì rất cần phải có thêm css với javascript hỗ trợ:

Css viết:

figure display: block; Javascript viết:

Đoạn javascript này thực hiện chung cho cả những tag: , , , , , , , , , , , ,

(function (){ var els = < "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgsection"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgarticle"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpghgroup"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgheader"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgfooter"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgnav"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgaside"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgfigure"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgmark"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgtime"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgruby"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgrt"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg, "https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpgrp"https://thanglongsc.com.vn/figure-html-la-gi/imager_1_860_700.jpg >; for (var i=0; i

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành cùng trình phê duyệt với mức buổi tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ :

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

*

Trình duyệt

*

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

*

Trình duyệt

*

Thuộc tính

Cách sử dụng:

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả trực thuộc tính bao quát cùng thuộc tính sự kiện được xác minh bên trên phần lớn những nhân tố HTML5