Fault Tolerance Là Gì

  -  

165) this.height = 165; ” />UsernameNhớ?Mật khẩu

*
Hỏi/ĐápDanh SáchLịchBài Trong NgàyTìm Kiếm
*

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về IT

Tìm Kiếm Với Google-

*

thanglongsc.com.vns.com – AdminPro » Virtualization/ Simulation (Công nghệ ảo hóa đồ vật chủ)» VMware Server, VMware ESXi» 9. High Availability, Fault Tolerance » VMware Fault Tolerance là gì, giải pháp xúc tiến và kinh nghiệm cai quản VMware FT

*
*
Công CụXếp Bài

*

Mình mnghỉ ngơi topic này nhằm hầu như fan cùng đàm đạo – share tay nghề khi tiến hành Vmware Fault Tolerance (FT)

*

+ Mục đích của VMware FT (Fault Tolerance) : Đảm bảo Virtual Machine Server không trở nên con gián đân oán khi một Physical Host faile. Tức downtime của Virtual Machine Server = 0.

Bạn đang xem: Fault tolerance là gì

Đang xem: Fault tolerance là gì

+ Chụ ý : Vmware FT hiện thời mới chỉ hỗ trợ 01 vCPU, một trong những khả năng đã ko xài được Khi ta xài FT như snapshot, DRS, Vmware storage vMotion.+ Điều khiếu nại yêu cầu nhằm triển khai FT :– FT cần có Vmware HA- Đảm bảo Host redundancy tất cả đủ tài nguyên mang đến Virtual Machie (Secondary)- VMWare Storage- Vmware HA không thể sử dụng tất cả hổn hợp bao hàm ESX + ESXi (tức chỉ sử dụng HA là ESX hoặc ESXi )- Server Physical phải thuộc một số loại, CPU thuộc các loại, thuộc vận tốc CPU+ Kinc nghiệm của chính bản thân mình :– Trong BIOS của Host yêu cầu disable thiên tài CPU power-saving mode , vd: với CPU intel là Intel SpeedStep và ADM là PowerNow!- Sử dụng NIC tốc độ buổi tối thiểu 1G, yêu cầu là 10G (mang lại Loging network)- Việc thực hiện FT rất có thể vận dụng cho các Virtual Machine yên cầu tính chuẩn bị sẵn sàng cao, uptime tiếp tục .Chechồng List The following compliance checks are performed: Validate that Fault Tolerancelogging NIC speed is at least 1000 Mbps.Validate that at least one shared datastore existsValidate that Fault Tolerance logging is enabled.Validate that VMotion NIC tốc độ is at least 1000 Mbps.Validate that all the hosts in the cluster have sầu the same build for Fault ToleranceValidate that the host hardware supports Fault Tolerance.Validate that VMotion is enabled.DemoVMware Fault Tolerance FAQ (1013428) Purpose This article provides information for users of VMware Fault Tolerance (FT). The article contains Frequently Asked Questions that can help khổng lồ resolve sầu Fault Tolerance related issues. Resolution What is VMware Fault Tolerance? VMware Fault Tolerance is a feature that allows a new màn chơi of guest redundancy. Information regarding this feature can be found in the vSphere Availability Guide for your version of ESX. How vì I turn it on? The feature is enabled on a per virtual machine basis. Instructions for enabling Fault Tolerance can be found in the Turning on Fault Tolerance for Virtual Machines section of the vSphere Availability Guide for your version of ESX. What happens when I turn on Fault Tolerance? In very general terms, a second virtual machine is created lớn work in tandem with the virtual machine you have enabled Fault Tolerance on. This virtual machine resides on a different host in the cluster, và runs in virtual lockstep with the primary virtual machine. When a failure is detected, the second virtual machine takes the place of the first one with the least possible interruption of service. More specific information about how this is achieved can be found in the Protecting Mission-Critical Workloads with VMware Fault Tolerance whitepaper. Why can”t I turn Fault Tolerance on? VMware Fault Tolerance can be enabled on any virtual machine that resides in a cluster that meets the necessary requirements. If you have sầu difficulty enabling Fault Tolerance for a specific virtual machine, see The Turn on Fault Tolerance option is disabled (1010631). How do I turn Fault Tolerance off? Instructions for disabling Fault Tolerance can be found in the article in Disabling or Turning Off VMware FT (1008026). How bởi I tell if my environment is ready for Fault Tolerance? The VMware SiteSurvey Tool is used khổng lồ check your environment for compliance with VMware Fault Tolerance. It can be downloaded at http://www.vmware.com/download/shared_utilities.html. Where vì chưng I find the product”s website? VMware has a trang web for the Fault Tolerance product available online here at http://www.vmware.com/products/fault-tolerance/. What happens during a failure? When a host running the primary virtual machine fails, a transparent failover occurs khổng lồ the corresponding secondary virtual machine. During this failover, there is no data loss or noticeable service interruption. In addition, VMware HA automatically restores redundancy by restarting a new secondary virtual machine on another host. Similarly, if the host running the secondary virtual machine fails, VMware HA starts a new secondary virtual machine on a different host. In either case there is no noticeable outage by an kết thúc user. What is the logging time delay between the Primary & Secondary Fault Tolerance virtual machines? The actual delay is based on the network latency between the Primary and Secondary. vLockstep executes the same instructions on the Primary và Secondary, but because this happens on different hosts, there could be a small latency, but no loss of state. This is typically less than 1 ms. Fault Tolerance includes synchronization to ensure that the Primary và Secondary are synchronized. In a cluster with more than 3 hosts, can you tell Fault Tolerance where khổng lồ put the Fault Tolerance virtual machine or does it chose on its own? You can place the original (or Primary virtual machine). You have full control with DRS or VMotion to assign to lớn it khổng lồ any node. The placement of the Secondary, when created, is automatic based on the available hosts. But when the secondary is created & placed, you can VMotion it lớn the preferred host. What happens if the host containing the primary virtual machine comes baông xã online (after a node failure)?This node is put baông xã in the pool of available hosts. There is no attempt khổng lồ start or migrate the primary lớn that host.Is the failover from the primary virtual machine to the secondary virtual machine dynamic or does Fault Tolerance restart a virtual machine?The failover from primary lớn secondary virtual machine is dynamic, with the secondary continuing execution from the exact point where the primary left off. It happens automatically with no data loss, no downtime, & little delay. Clients see no interruption. After the dynamic failover lớn the secondary virtual machine, it becomes the new primary virtual machine. A new secondary virtual machine is spawned automaticallyWhere are Fault Tolerance failover events logged?All failover events are logged by vCenter.

Xem thêm: Siêu Máy Tính Là Gì - Siêu Máy Tính & Máy Tính Lượng Tử Là Gì

I encountered an error message that I can”t find in the knowledge base. Where else should I check?The vSphere Availability Guide contains a danh mục of known errors in the Fault Tolerance Error Messages section.

Xem thêm: Top 5 Ngân Hàng Lớn Nhất Việt Nam Xếp Hạng Mới 2021, Top 10 Ngân Hàng Lớn Nhất Việt Nam

Does Fault Tolerance tư vấn Hãng sản xuất Intel Hyper-Threading Technology?Yes, Fault Tolerance does support Intel Hyper-Threading Technology on systems that have it enabled. Enabling or disabling Hyper-Threading has no impact on Fault Tolerance. What happens if vCenter Server is offline when a failover sự kiện occurs? Once Fault Tolerance is configured for a virtual machine, vCenter Server need not be online for FT to lớn work. Even if vCenter Server is offline, failover will still occur from the primary lớn the secondary virtual machine. Additionally, the spawning of a new secondary virtual machine will also occur without vCenter Server. Sưu tập